Självinsikt

“Känn dig själv” stod det som inskription över dörren på templet i Delphi redan år 42 f.Kr.
Varför är det viktigt och vad menas med självinsikt?


Enligt ordbokssajten Wictionary definieras självinsikt så här: “Egenskapen hos en person som uppfattar sig själv på ett realistiskt vis. Att ha självinsikt betyder att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar, att vara en person som vet hur man själv fungerar, som kan ta ansvar för det och som kan se hur ens beteende påverkar omgivningen.”

I sin bok “Självinsikt, nyckeln till att utveckla dig själv och andra” vidgar ledarutvecklarna Ann Timm och Tina Tornell begreppet och definierar en god självinsikt som att:

  • Medvetandegöra sina naturliga styrkor och använda dem optimalt
  • Känna igen sina begränsande mönster, förstå grunden till dem och lära sig konkreta sätt att hantera dem
  • Förstå hur människor är olika och möta detta på ett ödmjukt och konstruktivt sätt

I livet och på en arbetsplats så relaterar vi hela tiden till andra människor. Om vi inte förstår hur vi själva och andra fungerar så blir den här interaktionen svårare och vi använder inte allas fulla potential. Vi kanske kommunicerar på ett sätt som inte fungerar, eller lägger uppgifter på en person som inte är den mest lämpade för just dessa uppgifter. Vi kan reta oss på hur andra människor beter sig, för vi förstår inte varför de gör så.

Om vi ger oss chansen att lära känna oss själva så är det en form av respekt för oss själva som personer. Vi visar oss själva att vi är intressanta och viktiga. När vi skaffar oss kunskap om oss själva så börjar vi förstå oss själva bättre och den kunskapen kan vi dela med oss av till andra, så att de också förstår oss. Vi kan lära oss att förstå varför vi har vissa begränsande mönster och lära oss hur vi kan hantera dem. Och när vi får en djupare förståelse för hur andra fungerar så blir det lättare att hantera de situationer som uppstår i relationen till dem som vi har omkring oss.

När vi arbetar tillsammans med andra människor så är en god självinsikt en förutsättning för ett bra samarbete. När deltagarna i ett team har god självinsikt kan man fördela arbetet på ett sätt som gör att man tar tillvara varje persons naturliga styrkor. Varje person kan då komma till sin rätt och bidra maximalt.

Timm och Tornell Timm beskriver hur förståelsen för oss själva och varandra finns på flera olika plan:

Mentalt/tankemässigt:
Våra egna tankebanor blir tydliga för oss. Vi kan identifiera typiska ämnen som våra tankar sysselsätter sig med och börja sätta ord på dem.

Emotionellt/känslomässigt:
De känslor vi har föregås ofta av en specifik tanke. Vi ser hur vi kan låta oss dras iväg av våra känslor och att de är sammankopplade med våra tankebanor. Vi förstår känslor bättre när vi ser kopplingar mellan tankar och känslor och hur vi själva reagerar emotionellt.

Instinktivt/agerande:
Här handlar det om att känna av och tolka kroppsliga förnimmelser, den vanligaste kallar författarna för magkänsla. Kroppen kan ge oss ledning i livet om vi lär oss lyssna på den. En del agerar för mycket och för snabbt på magkänslan medan andra har svårt att identifiera den överhuvudtaget. När vi förstår våra instinktiva impulser får vi allt större möjlighet att välja när och om vi ska agera på dem eller inte.
 

”Vi ser inte saker som de är – vi ser dem som vi är.”
/Anais Nin

 

Det är viktigt att inse att alla människor är olika. Inom den så kallade självhjälpslitteraturen tas inte alltid hänsyn till det. Många böcker utgår från att vi fungerar ungefär likadant. Men vi har alla en egen personlighet och vi har olika erfarenheter som påverkar oss och vi kan därför inte bara utgå från oss själva när vi relaterar till eller leder andra. Upplevelsen av något som händer kan vara väldigt olika från person till person.
Det är därför väldigt viktigt att en chef som leder andra inte bara utgår från sin egen personlighet eller sina egna behov och tänker att alla andra fungerar likadant. En bra ledare förstår detta, använder kunskapen och tar tillvara den styrka som ligger i människors olikheter. Men för att kunna använda den styrkan så behövs medvetenhet och kunskap om olika personligheter. Och för att du som person ska kunna använda din fulla kraft så behöver du kunskap om dig själv och hur du fungerar, både i förhållande till dig själv och i relationen med andra i din omgivning. Du behöver medvetenhet och kunskap både om dina styrkor, dina begränsningar och om hur andra människor fungerar.

Timm och Tornell använder en modell som heter Enneagrammet för att underlätta sökandet efter självinsikt. Modellen sammanfattar hur vi hanterar olika situationer, den tydliggör styrkor, beskriver drivkrafter och förklarar begränsningar och utmaningar. Författarna menar att genom daglig självobservation och genom att använda de kunskaper som en modell kan ge, så kan vi bli mer effektiva, ägna mindre tid åt irritation samt känna ökad harmoni och trivsel, både på jobbet och privat. En modell som Enneagrammet skapar tydlighet kring olikheter och vi får ett språk att använda när vi pratar om oss själva och andra.
Enneagrammet beskriver nio olika strategier som utgår från tre grundläggande mänskliga “intelligenser”; mentala, instinktiva och emotionella. Människor känner igen sig olika mycket i de olika strategierna, men alltid mest i en. Den kallar man sin grundstrategi.
Det finns många olika sätt att undersöka och försöka förstå sin personlighet och det finns många olika modeller att använda sig av.

Jag har provat några olika men Enneagrammet och Enneagramcenters process för att tolka det resultat som kommer fram tycker jag skapar god förståelse för hur olika personligheter fungerar och hur de kan utvecklas. Det är en bra hjälp på vägen mot självinsikt som kan hjälpa oss att tänka rätt och fatta bättre beslut kring hur och var vi vill leva och arbeta.

Gå gärna in och läs mer på Enneagramcenters hemsida: enneagramcenter.se

Ju mer kunskap du har om dig själv – ju klarare kan du se dina styrkor, dina behov och vad du längtar efter.

Att lära känna sig själv tar tid, och det tar också energi. Om du ständigt är under press så är det svårt att båda ha tid och kraft att fundera över sig själv. Men eftersom det här är fundamentet till att du ska kunna påverka ditt liv i den riktning som du skulle önska, så behöver du försöka få tag i den kraften. När man blir medveten om hur man fungerar så kan den kunskapen förankras inåt, emotionellt, och det är då vi skapar möjlighet för förändring. Det räcker inte att medvetenheten bara finns i intellektet – vi behöver känna att det som ska göras är rätt. Vi förändras och utvecklas hela tiden, även om vi inte märker det. Men om vi inte är uppmärksamma kan vi komma för långt ifrån den vi verkligen är och det som vi innerst inne vill.

Om vi till exempel befinner oss i en arbetsmiljö som inte stämmer med våra värderingar och som skapar frustration och tär på vår självkänsla så måste vi stanna upp och hjälpa oss själva att ta oss därifrån. För att kunna se och agera är det av största vikt att förstå sig själv.

Vad är viktigt för mig?

Vi har så bråttom hela tiden, har kanske inte riktigt koll på den inre kompassen och glömmer att reflektera över vad som är värt att lägga energi på. Vad det är som får oss att må bra och hur vi skulle kunna känna så oftare.

Martin Edhin skriver i sin bok “ Vad är det viktigaste i ditt liv” om betydelsen av att värdera och komma fram till vad som är det viktigaste att prioritera. Han säger att ju mer ens eget liv stämmer överens med det som är det viktigaste i ens liv desto mer energi och kraft får man inom alla områden. Såväl hälsan som välbefinnandet och förmågan att prestera blir lidande om inte privatliv, arbete och alla relationer överensstämmer. Du behöver veta vad som är det viktigaste i ditt liv för att veta vad som är bra för dig. Det gäller att inse var man är, vart man ska gå och urskilja den bästa vägen. Det finns mycket som är viktigt men bara få saker som är det viktigaste. När vi lyssnar inåt och känner att vi är på rätt väg så fylls vi av energi. Hamnar vi fel behöver vi vara lyhörda för signalerna och försöka hitta rätt igen.

För att belysa betydelsen av att välja vad som verkligen är det viktigaste liknar Edhin ett liv vid ett äppelträd. Ett äppelträd måste skötas för att växa, må bra och ge en bra fruktskörd. Ett livsträd kan vara ganska vildvuxet och bära för lite frukt. Därför är det i behov av en ansning. För att ditt träd ska växa optimalt måste du urskilja de grenar, de kvistar och de blad som bäst bidrar till att du förverkligar dina viktigaste önskningar, de som tillsammans bildar “stammen” i ditt livsträd. Om man inte är klar över vad som är viktigt, eller oviktigt, kan man lägga allt för stor del av sitt liv på det som är oviktigt eller känna sig förvirrad och frustrerad med de negativa konsekvenser som det ger.

Det gäller att ställa in sin kompass i rätt riktning.

När du gör saker som du verkligen bryr dig om så stärks din motivation. När vi utvecklas fylls livet med mening som ger både kraft, energi och välbefinnande. Livet är en väg av upplevelser och inte ett mål. Om man investerar i sig själv och utvecklas, så har man mycket mer att ge till andra. Vår hälsa, vårt välbefinnande och vår förmåga att prestera ökar om vi förstår vad som är det viktigaste för oss och fokuserar på det. Om du vet vart du ska, kommer du aldrig gå fel. Det hjälper inte att man är bra på att klättra i träd om man klättrar i fel träd.

Det som ger oss mening och glädje, det som vi känner att vi ”vill” göra är det som kan leda oss mot våra inre och yttre mål. Det är aldrig något som börjar med ordet ”borde” som driver oss mot härliga nya upplevelser. ”Borde” kommer inte inifrån, det är inte förankrat i känslan. Drivkraft och inre motivation kommer inifrån. Vi behöver ha kontakt med det känslomässiga för att tanken ska kunna nå fram och beröra. Det är när vi är berörda som engagemang och inspiration uppstår.

Ju mer ”expert” man är på sig själv, sina styrkor och vad man brinner för, desto lättare blir det att ta chanser som dyker upp eller aktivt söka sig till sammanhang där möjligheter finns. Det är också till stor hjälp att omge sig med människor som inspirerar och stöttar och som gör liknande saker som du tycker verkar spännande. När du ser vad andra gör förstår du att det går att göra nya saker, och kan via dem få reda på hur det känns för dem.

Om vi vill bejaka vår glädje och oss själva så måste vi ta reda på vad vi tycker om och i vilka sammanhang som vi mår bra.

Var snäll mot dig själv och lyssna på dig själv. Om det är någon som det är riktigt viktigt att vara bra vän med – så är det sig själv.
 

”My head says: Who cares?
But then my heart whispers: You do, stupid…”

/Okänd